Pravidla soutěže na Facebooku

„Výherní soutěž”

Pozorně si přečtěte pravidla a zapojte se do hry jen tehdy, pokud s nimi souhlasíte!

1. Organizátor soutěže

Obchodní jméno: Bontour Hungary Kft.

Adresa: 1174 Budapešť, Régivám köz 4

Registrační číslo firmy:: 01 09 208840

DIČ: HU25330287

Zapsaná v: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

 

2. Kdo se může zúčastnit hry?

·          Do slosování se mohou zapojit všichni uživatelé internetu nad 18 let a kteří jsou způsobilí k právním úkonům, mají bydliště v České republice a akceptují pravidla hry.

· Je-li výherce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je oprávněn nakládat s věcnou správou výhry a výhru si převzít jen se svým zákonným zástupcem.

· V případě nezpůsobilosti výherce k právním úkonům může jeho jménem jednat jen jeho zákonný zástupce.

· Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže.

· Účastí v soutěži hráč potvrzuje, že si úplně přečetl pravidla hry a bezvýhradně je akceptuje.

· Pokud hráč nepřijme tato Pravidla soutěže nebo má jakékoli námitky, nebude oprávněn zúčastnit se hry nebo bude ze hry automaticky vyloučen.

· Průběh soutěže a účast v ní je v souladu s těmito pravidly hry. Pokud pravidla hry neupravují nějakou otázku, použijí se platná příslušná právní ustanovení.

3. Trvání a průběh hry

Doba trvání hry: 15.05.2023-15.06.2023

Počet výherců: 4 osoby

Cena:

Ceny výherců, kteří budou vybrán náhodným slosováním a kteří splnili podmínky soutěže:

BONTOUR "Wave" 4-kolový rolovací kufr s TSA zámkem, velikost M, černý - 120542-Black

BONTOUR CabinOne kabinový kufr, barva šampaňská (40x30x20 cm), který lze přepravovat na letech WIZZAIR zdarma - 120521-Champagne

BONTOUR Sada dětských kufrů se vzorem Vesmírné cestování (batoh+kufr) - 140341-2-Space-B

BONTOUR Sada dětských kufrů se vzorem Jednorožec (batoh+kufr) - 140341-2-Unicorn

 

Losování a vyhlášení výsledků: 16.06.2023

Průběh hry:

Aby se Hráč mohl zúčastnit slosování o ceny a měl nárok na výhru, musí splnit podmínky hry na facebookové stránce VASHOME (Lajkovat stránku a napsat v komentáři jméno osoby, se kterou se chystá na dovolenou).

Výherci budou náhodně vybráni z databáze těch, kteří lajkovali obrázek a splnili podmínky hry, pomocí aplikace (https://socialwinner.besocial.hu/).

4. Soutěž, výherci

Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost a je nepřenosná.

Výherci budou vylosováni pomocí strojního slosování s ohledem na princip náhodnosti s následujícím programem: https://socialwinner.besocial.hu

Jméno výherce bude zveřejněno na facebookové stránce Organizátora nejpozději do 10 hodin od data uvedeného při losování.

Pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradní výherce ceny, je také možné, že nového náhradního výherce nevylosujeme, v případě vyloučení výherce ze hry se výhra vylosuje v pozdější hře.

Výherce nemá nárok na výhru, pokud:

• při přihlašování do hry nedosáhl věku 18 let;

• neodpoví na sdělovací list do 1 pracovního dne;

• výherce nelze z jakéhokoli důvodu kontaktovat;

• lze jasně prokázat, že se zúčastnil Soutěže s více a/nebo falešnými registracemi, čímž získal neoprávněnou výhodu;

• lze jednoznačně prokázat, že se úmyslně snaží jakýmkoli způsobem ovlivnit průběh/výsledek Soutěže;

• poruší jakékoli ustanovení těchto pravidel účasti

5. Oznámení výherců

Výherce budeme kontaktovat zprávou na Facebooku a dohodneme se na podrobnostech převzetí výhry. Jméno výherce bude zveřejněno i na facebookové stránce.

Pokud výherce nebude možné kontaktovat, výherce nebude mít nárok na výhru. Za účelem identifikace a ověření totožnosti výherce může Organizátor požadovat prokázání totožnosti výherce.

Pokud výherce nebude jednat v souladu s dopisem nebo odmítne Organizátorovi písemně poskytnout jeden nebo více požadovaných údajů, může ztratit nárok na svou výhru.

Konečný termín převzetí výhry je 3 dny od úspěšného kontaktování výherce Organizátorem nebo Zprostředkovatelem.

6. Doručení výhry

Podrobnosti převzetí výhry dohodneme s výhercem ve zprávě na Facebooku a následně e-mailem nebo telefonicky.

Výherci jsou povinen s námi spolupracovat, aby mohli získat ceny. Pokud to tak neučiní a převzetí výhry se nezdaří, výhra již nebude akceptována a Organizátor nenese v této souvislosti žádnou odpovědnost. Cenu výherci Organizátor soutěže Bontour Hungary Kft. doručí kurýrní společností do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

7. Odpovědnost Organizátora

Organizátor vylučuje odpovědnost za nesprávné, nepřesné nebo neúplné informace poskytnuté Hráči, za registraci nezletilé osoby, osoby částečné právní způsobilosti nebo nezpůsobilosti bez souhlasu zákonného zástupce, nebo za ztrátu oznámení zaslaného elektronicky výherci nebo neúspěšného doručení z jiného důvodu.

8. Správa a ochrana osobních údajů

– Účel správy osobních údajů: správa databáze související se soutěží.

Účastí v soutěži účastník soutěže uděluje bezúplatně souhlas, aby organizátor soutěže jako provozovatel ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 1/2006 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu: identifikační údaje, veřejná profilová fotka, pohlaví, jiné veřejné údaje, emailová adresa, věk hráče, bydliště, jakož i jméno výherce, adresa, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, datum, podpis nabyvatele pokud jde o zmocnění, jméno, číslo občanského průkazu a podpis dvou svědků.Jméno, příjmení, e-mail, případně fotografie, za účelem jejich zveřejnění na Facebook stránce VASHOME v rámci vyhodnocení soutěže, dále za účelem samotného vyhodnocení soutěže, vytvoření databáze a využití pro marketingové účely spojené se soutěží a jejím vyhodnocením, a to po dobu od vstupu účastníka soutěže do soutěže až do písemného odvolání jeho souhlasu. Účastník soutěže, tedy dotčená osoba z pohledu GDPR má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to informováním vyhlašovatele soutěže na e-mailovou adresu info@vashome.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů účastníka soutěže do tohoto odvolání.

Práva účastníka soutěže, tedy dotyčné osoby při zpracování osobních údajů upravuje Článek 15 GDPR. Dotčená osoba má právo:

– od organizátora soutěže neboli provozovatele vyžadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům,

– požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo právo namítat proti takovému zpracování,

- podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Česko, mail: posta@uoou.cz, Činnost úřadu vymezuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

– požadovat vyhotovení kopie osobních údajů, které se zpracovávají.

Za jakékoli další kopie, o které dotyčná osoba požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn s použitím automatizovaných, částečně automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje v souladu s právním řádem ČR.

– Správa údajů poskytnutých hráči v souvislosti se hrou o ceny na nástěnce na Facebooku organizovanou společností Bontour Hungary Kft. s cílem zajistit bezpečný chod hry během hry zveřejňovat informace související s hrou, oznámení vítěze, informace o dílčích a konečných výsledcích soutěže, poděkování za účast v soutěži.

– Doba správy osobních údajů: do ukončení hry

– Kompletní informace o správě a ochraně osobních údajů Bontour Hungary Kft:

8.1 Oznámení

Účast ve hře a poskytnutí potřebných osobních údajů je dobrovolné. Upozorňujeme, že vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám kromě zpracovatelů údajů a budou použity pouze pro účely uvedené v těchto pravidlech, pro identifikaci výherce (výherců) a pro dohodnutí podrobností o vaší výhře.

Organizátor nezpracovává údaje účastníků Hry pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodě 8.1 a údaje zpracovává pouze do zákonem povolené lhůty nebo do doručení prohlášení o zákazu účastníků soutěže.

Máte právo kdykoli bezplatně bez omezení nebo odůvodnění odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů a požádat o ukončení zpracování vašich údajů ke stanovenému účelu nebo jeho části.

Organizátor na požádání poskytne dotyčné osobě podrobné informace o jménu a adrese zpracovatele údajů a jeho činnostech souvisejících se správou údajů.

Pokud se změní podmínky správy údajů, Organizátor bude Hráče o změnách informovat.

8.2 Tím, že se hráč zúčastní soutěže,

· dává souhlas s tím, že v případě výhry v soutěži budou jeho osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa) potřebné k doručení výhry poskytnuté Zprostředkovateli.

· bezvýhradně souhlasí s tím, aby Organizátor (provozovatel údajů) použil jeho údaje pro účely doručení výher během trvání Soutěže a předal je zpracovatelům údajů, kteří jsou pověřeni zpracováním jím poskytnutých údajů.

· Osobní údaje Hráčů použije Organizátor pouze ke komunikaci s Hráči a po úspěšném předání cen budou vymazány, s výjimkou případu, kdy je aktuální soutěž na facebooku zaregistrována v jiné samostatné Aplikaci a souběžně akceptována pravidla jiné hry Hráčem.

9. Vyloučení ze soutěže

Hráči budou ze soutěže vyloučeni, kteří budou hrát tak, aby se zvýšila jejich šance na výhru klamavým chováním, a tím byli ostatní účastníci, kteří chtějí hrát fair play, zbaveni šancí na výhru.

Hráčům připomínáme, že organizátor si vyhrazuje právo vyloučit hráče ze soutěže bez upozornění, pokud se takový čin zjistí.

10. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo upravit tato pravidla účasti, zkrátit nebo prodloužit dobu trvání soutěže a jiné změny.

Organizátor soutěže není zodpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky ani za případné problémy s funkčností sociální sítě Facebook.

Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.

Organizátor soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem. Společnost Facebook nemá s touto Soutěží žádný vztah.