Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu www.vashome.cz

 

Smlouva vytvořená na základě tohoto dokumentu se nezakládá (není následně přístupná, uzavření smlouvy je doloženo údaji objednávky), vzniká právním prohlášením učiněným s náznakovým chováním, nepovažuje se za písemnou smlouva, je napsána v češtině a neodkazuje na kodex chování. V případě jakýchkoliv dotazů k provozu e-shopu, procesu objednávání a doručení jsme vám k dispozici na uvedených kontaktních údajích.

Rozsah těchto VOP se vztahuje na právní vztahy na webových stránkách Poskytovatele služeb (https://www.vashome.cz/) a jeho subdoménách. 

Definice:

Uživatel: Jakákoli fyzická, právnická osoba nebo organizace, která využívá služeb Poskytovatele služeb a uzavře s Poskytovatelem služeb smlouvu.

Spotřebitel: Uživatel, který je fyzickou osobou jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

Podnikání: Osoba jednající v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

Poskytovatel služeb: Fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, která poskytuje služby související s informační společností, která poskytuje služby Uživateli a která s Uživatelem uzavírá smlouvu.

1. ÚDAJE O POSKYTOVATELI:
Název poskytovatele služeb: Bontour Hungary Kft.
Sídlo poskytovatele služeb (a také místo vyřizování reklamací): poštovní adresa: 1174 Budapest, Régivám köz 4.
Kontaktní údaje poskytovatele služeb a pravidelně používaná adresa elektronické pošty pro kontaktování uživatelů: info@vashome.cz
IČO/IČ poskytovatele služeb: 0109208840
DIČ poskytovatele služeb: 25330287-2-42
Název registračního úřadu / licenčního úřadu a licenční číslo (pokud existuje): Obchodní soud hlavního města
Telefonní číslo poskytovatele služeb je +420228882286

Bankový účet:

IBAN: SK51 1100 0000 0029 4912 4148

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
Jazyk smlouvy: čestina
Údaje poskytovatele hostingu:
Název: Shopify International Ltd.
Sídlo: Irsko
Kontakt: privacy@shopify.com

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:
2.1. Otázky neupravené v těchto Podmínkách, stejně jako výklad těchto Podmínek, se řídí maďarským právem, zejména zákonem V z roku 2013 o občanském zákoníku („Ptk“) a některými otázkami elektronických komerčních služeb a služeb. související s informační společností CVIII z roku 2001 (Elker. tv.) Zákon a 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a obchodem. (II. 26.) k ustanovením nařízení vlády. Speciální produkty se řídí příslušnými sektorovými právními předpisy. Kogentní ustanovení příslušných právních předpisů platí pro strany bez zvláštních ustanovení.

2.2. Tyto VOP jsou účinné od 4. ledna 2022 a zůstanou v platnosti až do odvolání. Poskytovatel služby zveřejní změny těchto Podmínek na webových stránkách a o změně e-mailem vyrozumí registrované a/nebo dříve zakoupené Uživatele. Dodatky nemají vliv na dříve uzavřené smlouvy, tedy dodatky nemají zpětnou účinnost.

2.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva týkající se webových stránek, jakékoli jejich části a obsahu, který se na nich objevuje, jakož i šíření webových stránek. Stahování, elektronické ukládání, zpracovávání a prodej obsahu, který se objevuje na webových stránkách nebo jakékoli jejich části, je bez písemného souhlasu poskytovatele služeb zakázáno.

2.4. Poskytovatel služby není odpovědný za prodej a nákup produktů zveřejněných na jiných webových stránkách, které nejsou propojeny s poskytovatelem služeb a nejsou provozovány poskytovatelem služeb.

3. REGISTRACE/NÁKUP
3.1. Při registraci/nákupu je uživatel povinen uvést své vlastní skutečné údaje. V případě nepravdivých údajů uvedených při nákupu/registraci nebo týkajících se jiné osoby je výsledná elektronická smlouva neplatná. Poskytovatel služby vylučuje svou odpovědnost, pokud Uživatel využívá jeho služby jménem jiné osoby s údaji jiné osoby.

3.2. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za zpoždění dodávky nebo jiné problémy či chyby, které lze zpětně vysledovat k nesprávně a/nebo nepřesně poskytnutým údajům uživatelem. Poskytovatel služby však informuje Uživatele, že po konzultaci s Uživatelem a jasné identifikaci je možné chybně zadané údaje v objednávce opravit tak, aby nebyla ztížena fakturace a dodání.

3.3. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zapomenutí hesla uživatelem nebo v případě, že se heslo stane přístupným neoprávněným osobám z jakéhokoli důvodu, který nelze přičíst poskytovateli služeb (pokud je na stránce registrace).

4. ROZSAH PRODUKTŮ, SLUŽEB A CEN, KTERÉ LZE ZAKOUPIT
4.1. Zobrazené produkty je možné objednat online (v některých případech telefonicky) z internetového obchodu. Ceny zobrazené u produktů jsou v CZK a zahrnují zákonnou 21% DPH, nebo pokud Poskytovatel služeb fakturuje bez DPH, ceny jsou částky k úhradě, ale nezahrnují poplatky spojené s dodáním nebo platbou. Samostatné náklady na balení - nebudou účtovány, pokud Uživatel nepožádá o dekorativní nebo jiné speciální balení.

4.2. Poskytovatel služeb v internetovém obchodě zobrazuje podrobně název a popis produktu a zobrazuje fotografie produktů (pokud je to možné).

4.3. Pokud bude zavedena akční cena, bude Poskytovatel služby plně informovat uživatele o akci a jejím přesném trvání. 4/2009 o podrobných pravidlech pro uvádění prodejní ceny a jednotkové ceny výrobků, jakož i ceny služeb. (I. 30.) Pravidla společné vyhlášky NFGM-SZMM.

4.4. Pokud se i přes veškerou péči Poskytovatele služeb objeví na stránkách Internetového obchodu nesprávná cena nebo se v důsledku systémové chyby objeví cena „0“ CZK nebo „1“ CZK, není Poskytovatel služby povinen potvrdit objednávku za nesprávnou cenu, má však možnost nabídku odmítnout a může nabídnout potvrzení správné ceny, s vědomím, že Uživatel má právo upravenou nabídku nepřijmout. Chybnou cenou rozumíme cenu, za kterou podnikatel nemá smluvní vůli smlouvu uzavřít. Na základě zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (Ptk.) smlouva vzniká vzájemným a jednomyslným projevem vůle stran. Pokud se strany nemohou dohodnout na smluvních podmínkách, tedy nedojde k prohlášení vyjadřující vůli stran vzájemně a jednomyslně, nelze v takovém případě mluvit o platně uzavřené smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti.

4.5 Nízké zásoby - V případě nízké zásoby je množství dostupných produktů 1-3 ks. Vzhledem k tomu, že provozujeme více internetových obchodů, v případě více objednávek stejného produktu současně se může stát, že při schválení objednávky již produkt nebude dostupný.

5. PROCES OBJEDNÁVKY
5.1. Po registraci se uživatel přihlásí do internetového obchodu/nebo může začít nakupovat bez registrace.

5.2. Uživatel nastaví počet produktů, které mají být zakoupeny.

5.3. Uživatel vloží vybrané produkty do košíku. Uživatel si může obsah košíku kdykoliv prohlédnout kliknutím na ikonu „košík“.

5.4. Pokud nechcete kupovat další produkt, zkontrolujte množství produktu, který chcete koupit. Obsah košíku můžete smazat kliknutím na ikonu "smazat - X". Pro finalizaci množství uživatel klikne na ikonu „+,-“.

5.5. Uživatel zadá doručovací adresu a následně způsob doručení/platby, jehož typy jsou následující:

5.5.1. Platební metody:

Platba dobírkou: Pokud je objednaný produkt doručován kurýrní službou, je možné, aby Uživatel uhradil celkovou částku objednávky kurýrovi v hotovosti nebo bankovní kartou při převzetí objednaného produktu (produktů).

Bankovním převodem: Uživatel musí do 3 dnů převést hodnotu objednaných produktů na bankovní účet v potvrzovacím e-mailu. Po připsání částky na bankovní účet Poskytovatele služeb je Uživatel oprávněn obdržet produkt(y) jím určeným způsobem.

Online bankovní kartou: Uživatel má možnost uhradit celkovou hodnotu objednávky online bankovní kartou prostřednictvím zabezpečeného platebního systému poskytovatele finančních služeb používaného Poskytovatelem služeb.

Platba kreditní kartou :

Beru na vědomí, že následující osobní údaje uložené Poskytovatelem služby v databázi uživatelů https://www.vashome.cz/ budou předány zpracovateli údajů. Rozsah údajů předávaných správcem údajů je následující: Fakturační jméno a adresa, e-mail, telefonní číslo.

5.5.2. Cena dopravy (s DPH): 120 Kč, v případě objednávky nad 2500 Kč je doprava zdarma.


5.6. Konečná částka k úhradě zahrnuje veškeré náklady na základě shrnutí objednávky a potvrzovacího dopisu. Uživatel podle Ptk. 6:127. § jste povinni se neprodleně ujistit, zda je kvalita a množství objednaného produktu(ů) přiměřené. Produkty jsou doručovány v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00.

5.7. Po zadání údajů může Uživatel odeslat svou objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby“, ale předtím si může zadané údaje ještě jednou zkontrolovat, zaslat ke své objednávce komentář, případně nám zaslat e-mail na jakýkoli jiný přání související s objednávkou.

5.8. Objednávkou bere uživatel na vědomí, že 45/2014. (II. 26.) Podle § 15. a dalších podmínek (např. § 20.) nařízení vlády že objednávkou vzniká povinnost k úhradě objednávky.

5.9. Oprava chyb při zadávání údajů: Před uzavřením procesu objednávky se uživatel může vždy vrátit do předchozí fáze, kde může zadané údaje opravit. Detailně: V průběhu objednávky je možné prohlížet a upravovat obsah košíku, pokud košík neobsahuje objednávané množství, může Uživatel zadat číslo objednávaného množství do pole pro zadání dat v sloupec množství. Pokud si Uživatel přeje smazat produkty v košíku, klikněte na tlačítko "X" "smazat". V průběhu objednávky má Uživatel vždy možnost opravit/smazat zadané údaje.

5.10. Uživatel po odeslání objednávky obdrží potvrzení e-mailem. Pokud toto potvrzení Uživatel neobdrží v předpokládaném termínu podle charakteru služby, nejpozději však do 48 hodin od odeslání objednávky, je Uživatel osvobozen od závazné nabídky nebo smluvního závazku. Objednávka a její potvrzení se považují za přijaté Poskytovatelem služby nebo Uživatelem, když se mu stane dostupným. Poskytovatel služby vylučuje svou odpovědnost za potvrzení, pokud potvrzení neobdrží včas, protože Uživatel při registraci zadal nesprávnou e-mailovou adresu, nebo protože úložný prostor příslušející kontu je plný, Uživatel nemůže přijímat zprávy.

5.11. Uživatel bere na vědomí, že potvrzení popsané v předchozím bodě je pouze automatickým potvrzením a nezakládá smlouvu. Smlouva vzniká okamžikem, kdy Poskytovatel služby po automatickém potvrzení uvedeném v předchozím bodě oznámí Uživateli v novém e-mailu podrobnosti objednávky a její předpokládané plnění

6. ZPRACOVÁNÍ A PLNĚNÍ OBJEDNÁVEK
6.1. Objednávky jsou zpracovávány v pořadí přijetí v pracovní dny v pracovní době. Objednávku je možné zadat i mimo doby označené jako vyřízení objednávky, pokud bude provedena po skončení pracovní doby, bude vyřízena následující pracovní den. Zákaznický servis poskytovatele služeb vždy elektronicky potvrdí, kdy může splnit vaši objednávku.

6.2. Obvyklá lhůta doručení, do 1-3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

6.3. Na základě kupní smlouvy je poskytovatel služeb povinen převést vlastnické právo k věci a uživatel je povinen zaplatit kupní cenu a převzít věc.

6.4. Je-li prodávající podnikatel a kupující spotřebitel a prodávající se zavazuje dodat kupujícímu věc, přechází nebezpečí škody na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme věc do držení. Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním dopravci, byl-li přepravce pověřen kupujícím, pokud přepravce nebyl prodávajícím doporučen.

6.5. V případě prodlení ze strany Poskytovatele služby je Uživatel oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Neplní-li prodávající v dodatečné lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.6. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty, pokud
a) Poskytovatel služby odmítl plnit smlouvu; nebo
b) podle dohody stran nebo z důvodu rozpoznatelného účelu služby měla být smlouva splněna ve stanoveném čase plnění - a nikoli v jiném čase.

6.7. Nesplní-li Poskytovatel služby své povinnosti vyplývající ze smlouvy, protože produkt uvedený ve smlouvě není dostupný, je povinen o tom neprodleně informovat Uživatele a neprodleně mu vrátit zaplacenou částku a Poskytovatel služby je také povinen zajistit, aby Uživatel v případě vadného plnění uplatnil další zákonné. prostředky nápravy.

6.8. Poskytovatel služby upozorňuje uživatele na skutečnost, že pokud si uživatel nepřevezme objednaný produkt (produkty) provedené v souladu se smlouvou (bez ohledu na způsob platby), dopustí se porušení smlouvy, přesně dle k občanskému zákoníku. 6:156. § (1) je v prodlení.

To znamená, že Poskytovatel služby na základě pravidel nepovinné správy - pokud Spotřebitel neprojeví svůj úmysl zrušit (a nevyjádří se, zda si přeje objednaný produkt(y)) - za skladování související s produktem (produkty) se uživatelům účtují obvyklé náklady a náklady na dopravu (zpáteční cesta).

Poskytovatel služby upozorňuje Uživatele na skutečnost, že k vymáhání našich takto vzniklých právních nároků využívá pomoci svých právníků, takže úhrada dalších (právních) nákladů vzniklých porušením smlouvy (vč. poplatky za řízení o platebním příkazu) nese rovněž Uživatel.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ
7.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a také nařízení 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky. (II.26.) Spotřebitel má v souladu s nařízením vlády právo odstoupit bez udání důvodů.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo ukončení

a) v případě smlouvy o prodeji výrobku
aa) produkt,
ab) při nákupu a prodeji více produktů, je-li každý produkt dodán v jinou dobu, poslednímu dodanému produktu,
ac) v případě produktu sestávajícího z několika šarží nebo kusů poslední dodanou šarži nebo kus,
ad) musí-li být výrobek dodáván pravidelně ve stanovené lhůtě, první servis,
lze jej uplatnit do čtrnácti dnů ode dne převzetí spotřebitelem nebo jím určenou třetí stranou kromě dopravce.

Pokud Poskytovatel služeb těmto informacím nevyhoví, prodlouží se 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy o dvanáct měsíců. Pokud Poskytovatel služeb poskytne informace po uplynutí 14 dnů ode dne převzetí produktu nebo dne uzavření smlouvy, avšak do 12 měsíců, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne sdělení této informace. .

7.2. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy s jasným prohlášením v tomto smyslu nebo podle čl. 45/2014. (II.26.) prostřednictvím vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 nařízení vlády.

7.3. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce obdrží produkt.

7.4. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy také v době mezi datem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu.

7.5. Náklady na vrácení produktu musí nést Spotřebitel, Poskytovatel služby se nezavázal tyto náklady nést.

7.6. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebudou Spotřebiteli účtovány žádné náklady kromě nákladů na vrácení produktu.

7.7. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že se jedná o předem nevyrobený produkt, který byl vyroben na základě pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který byl spotřebiteli zjevně ušit na míru.

7.8. Spotřebitel rovněž nemůže uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy

jde-li o smlouvu o poskytování služeb, po dokončení služby jako celku, pokud společnost zahájila plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel vzal na vědomí, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy dokončení služby jako celku;
b. u produktu nebo služby, jejichž cena nebo poplatek závisí na možném kolísání peněžního trhu, které společnost nemůže ovlivnit, a to ani během lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;
C. pokud jde o produkt podléhající zkáze nebo produkt, který si krátkou dobu zachovává svou kvalitu;
d. u produktu s uzavřeným obalem, který nelze po jeho otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny;
E. o zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným výrobkem;
F. o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu způsobem nezávislým na vůli společnosti a jehož cena byla stranami sjednána při uzavírání kupní smlouvy, avšak k plnění smlouvy dochází pouze po třicátém dni od uzavření smlouvy;
G. v případě obchodní smlouvy, kdy podnik navštíví spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby;
h. v souvislosti s prodejem a nákupem zvukových a obrazových záznamů v uzavřeném obalu, jakož i kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel po převodu obal otevřel;
i. pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;
j. v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě;
k. s výjimkou služeb bydlení, jde-li o smlouvu o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravování nebo služby související s volnočasovými aktivitami, pokud byl sjednán termín nebo termín plnění definovaný ve smlouvě;
l. pokud jde o digitální datový obsah poskytovaný na nehmotném nosiči dat, pokud podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a zároveň s tímto souhlasem spotřebitel prohlásil, že ztratí jeho právo na odstoupení od smlouvy po zahájení plnění.

7.9. Poskytovatel služby vrátí celou částku zaplacenou spotřebitelem jako kompenzaci, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním, neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů poté, co se společnost dozví o zrušení smlouvy v nepřítomnosti. Poskytovatel služby má zároveň zadržovací právo.

7.10. Poskytovatel služeb při vrácení peněz používá platební metodu shodnou s platební metodou použitou při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasí s použitím jiné platební metody; díky použití tohoto způsobu vrácení nebudou Spotřebiteli účtovány žádné další náklady.

7.11. Spotřebitel je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy Poskytovateli služeb, nebo jej doručit na adresu Poskytovatele služeb.

7.12. V případě písemného zrušení musí spotřebitel zaslat prohlášení o zrušení do 14 dnů.

7.13. Spotřebitel dodrží lhůtu, pokud vrátí nebo předá produkt(y) před uplynutím 14denní lhůty. Vrácení se považuje za dokončené ve lhůtě, pokud spotřebitel odešle produkt před uplynutím lhůty.

7.14. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení produktu, pokud se Poskytovatel služeb nezavázal nést tyto náklady.

7.15. Poskytovatel služeb není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější způsob standardního doručení nabízený Poskytovatelem služeb.

7.16. Poskytovatel služeb může zadržet vrácení peněz, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nedoloží, že bylo vráceno: bude zohledněno dřívější z těchto dvou dat.

7.17. Pokud chce Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, může tak učinit písemně (pomocí přiloženého prohlášení), telefonicky nebo i osobně na některém z kontaktů Poskytovatele služeb. V případě písemného oznámení poštou bereme v úvahu čas odeslání na poštu a v případě telefonického oznámení čas odeslání telefonicky. Spotřebitel může vrátit objednaný produkt Poskytovateli služby poštou, osobně nebo pomocí kurýrní služby.

7.18. Spotřebitel odpovídá pouze za amortizaci vyplývající z používání nad rámec použití nezbytného ke zjištění povahy, vlastností a provozu produktu.

7.19. 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem. (II.26.) Nařízení vlády je k dispozici zde.

7.20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU je k dispozici zde.

7.21. Spotřebitel se také může obrátit na Poskytovatele služeb s dalšími stížnostmi na kontaktních údajích uvedených v těchto Pravidlech.

7.22. Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na uživatele, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé podle občanského zákoníku.

7.23. Právo na odstoupení nenáleží společnosti, tedy osobě, která jedná v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

7.24. (Platí pouze v případě, že Poskytovatel služby poskytuje vedle prodeje i službu.) Vypoví-li spotřebitel absentující smlouvu po zahájení plnění, je povinen uhradit společnosti úplatu přiměřenou provedené službě do data plnění. oznámení o ukončení společnosti. Částka, kterou má spotřebitel poměrně zaplatit, se určí na základě celkové výše protiplnění stanoveného ve smlouvě plus daň. Pokud Spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, musí být poměrná částka vypočtena na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do data ukončení smlouvy.

7.25. Postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:

7.25.1. Pokud chce spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, musí svůj úmysl odstoupit od smlouvy uvést prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele služeb.

7.25.2. Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě, pokud své prohlášení o odstoupení od smlouvy zašle před uplynutím 14. dne od převzetí produktu. V případě písemného zrušení stačí zaslat prohlášení o zrušení do 14 dnů. V případě oznámení poštou se bere v úvahu datum odeslání, v případě oznámení emailem čas odeslání emailu.

7.25.3. V případě storna je Spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od oznámení o stornu, vrátit objednaný produkt na adresu Poskytovatele služby nebo jej předat poskytovateli služby. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud produkt odešlete před 14denní lhůtou (nemusí tedy dorazit do 14 dnů). Zákazník nese náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží z důvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

7.25.4. Poskytovatel služeb však není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený Poskytovatelem služeb. Spotřebitel rovněž uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy v době mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí produktu.

7.25.5. Při nákupu a prodeji více produktů, jsou-li jednotlivé produkty dodávány v různou dobu, může zákazník uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí posledního dodaného produktu nebo produktu sestávajícího z několika položek nebo kusů.

8. ZÁRUKA

Poskytovatel služby plní nesprávně, pokud služba v době plnění nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené smlouvou nebo právními předpisy. Poskytovatel služby neplní nesprávně, pokud nositel práv v době uzavírání smlouvy o chybě věděl nebo o chybě v době uzavření smlouvy vědět měl.

Ve smlouvě mezi spotřebitelem a společností neplatí ujednání, které se odchyluje od ustanovení této kapitoly o záruce na příslušenství a záruce v neprospěch spotřebitele.

Vícenásobná záruční práva jsou k dispozici pouze uživatelům, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé podle občanského zákoníku.

Uživatel podnikající: osoba, která jedná v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

Záruka na příslušenství

8.1. V jakých případech může Uživatel uplatnit své právo ze záruky na příslušenství?

V případě vadného plnění ze strany poskytovatele služby může uživatel uplatnit u poskytovatele služby záruční nárok v souladu s pravidly občanského zákoníku.

8.2. Jaká práva má uživatel na základě své reklamace na příslušenství?

Uživatel může dle své volby využít následující doplňkové záruční nároky: může požadovat opravu nebo výměnu, pokud splnění nároku zvoleného uživatelem není nemožné nebo by pro společnost znamenalo neúměrné dodatečné náklady v porovnání ke splnění dalších požadavků. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požadovat opravu nebo výměnu, můžete požádat o poměrné snížení náhrady nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit. Z vámi zvoleného práva záruky na příslušenství můžete přejít na jiné, ale náklady na přechod nese Uživatel, pokud to nebylo odůvodněné nebo k tomu společnost neuvedla důvod.

Spotřebitel je dále oprávněn – v závislosti na závažnosti porušení smlouvy – požadovat poměrnou náhradu nebo ukončit kupní smlouvu, pokud

a) společnost opravu nebo výměnu neprovedla nebo ji provedla, ale neprovedla částečné nebo úplné vyřazení z provozu a opětovné uvedení do provozu nebo odmítla uvést zboží do souladu se smlouvou;
b) došlo k opakované chybě v plnění, přestože se společnost snažila uvést zboží do souladu se smlouvou;
c) chyba v provedení je natolik závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité zrušení kupní smlouvy; posedlost
d) podnikatel se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé, že podnikatel neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy na zájmech spotřebitele.

Pokud si spotřebitel přeje ukončit kupní smlouvu z důvodu vadného plnění, nese společnost důkazní břemeno, že se jedná o nepodstatnou vadu.

Spotřebitel je oprávněn zadržet zbývající část kupní ceny - v závislosti na závažnosti porušení smlouvy - zcela nebo zčásti, dokud společnost nesplní své povinnosti související se shodou plnění se smlouvou a vadným plněním.

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu zboží se počítá od okamžiku, kdy spotřebitel informoval společnost o vadě.

Spotřebitel musí dát zboží k dispozici společnosti, aby mohla dokončit opravu nebo výměnu.

Společnost musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li oprava nebo výměna odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží - dříve, než se vada stala zjistitelnou -, pak povinnost opravy nebo výměny zahrnuje odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení vyměněného nebo opraveného zboží do provozu, umístění nebo nesení nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.

Doručení kompenzace je úměrné, pokud se její výše rovná rozdílu mezi hodnotou zboží, na kterou má Spotřebitel nárok v případě smluvního plnění, a hodnotou zboží skutečně přijatého Spotřebitelem.

Právo spotřebitele ukončit kupní smlouvu lze uplatnit právním prohlášením adresovaným společnosti vyjadřujícím rozhodnutí o ukončení.

Pokud se vadné plnění týká pouze určité části zboží dodávaného na základě kupní smlouvy a jsou u nich podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, může Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ohledně vadného zboží, ale i ve vztahu k jakémukoli jinému zboží nabytému společně s nimi, může od ní odstoupit, nelze-li od spotřebitele rozumně očekávat, že si ponechá pouze zboží, které je ve shodě se smlouvou.

Odstoupí-li spotřebitel kupní smlouvu v celém rozsahu nebo v části týkající se zboží dodaného na základě kupní smlouvy,

a) spotřebitel musí dotčené zboží vrátit společnosti na náklady společnosti; a
b) společnost je povinna spotřebiteli neprodleně vrátit kupní cenu zaplacenou za dotčené zboží, jakmile obdrží zboží nebo certifikát dokládající vrácení zboží.
8.3. Jaká je lhůta pro uplatnění reklamace na příslušenství?

Uživatel (je-li považován za spotřebitele) je povinen nahlásit vadu neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění vady. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby (1 rok v případě podnikání nebo použitých produktů) již nemůžete uplatnit svá práva ze záruky na příslušenství. (V případě produktů s datem spotřeby je možné uplatnit záruku na příslušenství do konce data spotřeby).


Pokud v případě zboží obsahujícího digitální prvky kupní smlouva stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb po stanovenou dobu, odpovídá společnost za vadu zboží související s digitálním obsahem nebo digitální službou, pokud vada

a) do dvou let od dodání zboží v případě nepřetržité služby po dobu nepřesahující dva roky; nebo
b) v případě nepřetržité služby delší než dva roky po celou dobu nepřetržité služby
objeví nebo se stane rozpoznatelným.

8.4. Proti komu můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství?

Uživatel může uplatnit svůj nárok na záruku příslušenství u poskytovatele služeb.

8.5. Jaké další podmínky platí pro uplatnění práv ze záruky na příslušenství (je-li Uživatel považován za spotřebitele)?

Do 1 roku od data dodání není žádná jiná podmínka pro uznání reklamace příslušenství kromě nahlášení vady, pokud Uživatel prokáže, že produkt nebo službu poskytla společnost provozující internetový obchod. Po uplynutí 1 roku ode dne plnění je však Uživatel povinen prokázat, že Uživatelem uznaná chyba byla přítomna již v době plnění.

Záruka na produkt

8.6. V jakých případech může Uživatel uplatnit své právo na záruku na produkt?

V případě vady movité věci (produktu) může Uživatel dle své volby uplatnit reklamaci příslušenství nebo záruku na produkt.

8.7. Jaká práva má uživatel na základě své reklamace na produkt?

V rámci uplatnění záruky na produkt může uživatel požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného produktu.

8.8. V jakém případě je výrobek považován za vadný?

Výrobek je vadný, nesplňuje-li jakostní požadavky platné v době uvedení na trh, nebo nemá-li vlastnosti popsané výrobcem.

8.9. V jakém časovém horizontu může uživatel uplatnit svůj nárok na záruku na výrobek?

Uživatel může uplatnit reklamaci na výrobek do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Po tomto termínu toto právo ztratíte.

8.10. Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. V případě reklamace produktu musí uživatel prokázat vadu produktu.

8.11. V jakých případech je výrobce (distributor) osvobozen od záručních povinností na výrobek?

Výrobce (distributor) je zproštěn záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že:
– výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci své podnikatelské činnosti, popř
- vada nebyla rozpoznatelná podle stavu vědy a techniky v době uvedení na trh popř
- vada výrobku vyplývá z aplikace právních předpisů nebo závazných úředních předpisů.
Stačí, když výrobce (distributor) doloží jeden důvod pro osvobození.
Vezměte prosím na vědomí, že kvůli stejné závadě nemůžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství a na výrobek současně, a to paralelně. Pokud je však váš nárok na záruku na výrobek úspěšně uplatněn, můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství na vyměněný výrobek nebo opravený díl u výrobce.

Záruka (na nové předměty dlouhodobé spotřeby)

8.12. V jakých případech může spotřebitel uplatnit své záruční právo?

151/2003 o povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby v případě vadného plnění. (IX. 22.) Na základě nařízení vlády je Poskytovatel služeb povinen poskytnout záruku, pokud uživatel splňuje podmínky Spotřebitele.

8.13. Jaká práva mají spotřebitelé v rámci záruky a v jakém časovém rámci?

Záruční doba:

a) 1 rok v případě prodejní ceny 10 000 HUF, ale nepřesahující 100 000 HUF,
b) 2 roky v případě prodejní ceny vyšší než 100 000 HUF, ale nepřesahující 250 000 HUF,
c) 3 roky nad prodejní cenou 250 000 HUF.
Nedodržení těchto lhůt bude mít za následek ztrátu práv.

Záruční doba začíná běžet dnem předání spotřebního zboží Spotřebiteli nebo uvedením do provozu poskytovatelem služby nebo jeho zástupcem.

Pokud spotřebitel uvede spotřební zboží do provozu déle než šest měsíců ode dne předání, je dnem počátku záruční doby den předání spotřebního zboží.

Spotřebitel může svůj nárok na opravu uplatnit přímo v sídle poskytovatele služeb, na kterémkoli místě, pobočce nebo v servisu uvedeném společností na záručním listě.

Dle volby oprávněné osoby na základě její záruční reklamace

může požadovat opravu nebo výměnu, ledaže je splnění zvoleného záručního práva nemožné, nebo pokud by to mělo za následek neúměrné dodatečné náklady pro oprávněného ve srovnání s plněním jiného záručního nároku, s přihlédnutím k hodnotě představované službou v bezvadném stavu, závažnosti porušení smlouvy a práva na plnění záručního práva způsobila újmu na zájmech; posedlost
může požadovat poměrnou část náhrady nebo od smlouvy odstoupit, pokud oprávněná strana opravu nebo výměnu neprovedla, (...) nemůže tuto povinnost splnit nebo pokud pominul zájem vlastníka na opravě nebo výměně.
Není prostor pro zrušení z důvodu nepodstatné chyby.

Měli byste cílit na 15 dní

19/2014 o procesních pravidlech pro vyřizování záručních a záručních reklamací na věci prodávané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem. (IV. 29.) Na základě § 5 vyhlášky NGM se poskytovatel služby musí snažit provést opravu nebo výměnu nejpozději do 15 dnů. Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne 15 dnů, musí Poskytovatel služeb informovat Spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny. Informace jsou poskytovány s předchozím souhlasem Spotřebitele, a to elektronicky nebo jiným způsobem vhodným pro doložení přijetí spotřebitelem.

Pokud se ukáže, že výrobek nelze opravit

Pokud poskytovatel služeb při první opravě spotřebního zboží v záruční době zjistí, že spotřební zboží nelze opravit, je poskytovatel služby povinen vyměnit spotřební zboží do 8 dnů, pokud si spotřebitel neobjednal jinak. Není-li možná výměna spotřebitelského produktu, je poskytovatel služby povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů.

Pokud se výrobek porouchá počtvrté

V případě, že v záruční době dojde k opětovné poruše spotřebního zboží po 3x opravě - pokud Spotřebitel nepožaduje poměrnou slevu z kupní ceny a Spotřebitel si nepřeje opravit spotřební zboží na náklady společnosti nebo si jej nechat opravené někým jiným, je Poskytovatel služby povinen vrátit spotřební zboží do 8 dnů vyměnit uvnitř. Není-li možná výměna spotřebitelského produktu, je poskytovatel služby povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů.

Pokud to nelze opravit do 30 dnů

Nebude-li spotřebitelská věc opravena do 30. dne ode dne oznámení žádosti o opravu Poskytovateli služby, je Poskytovatel služby povinen vyměnit spotřební věc do 8 dnů po neúspěšném uplynutí třicetidenní lhůty, ledaže by jinak objednané Spotřebitelem. Není-li možná výměna spotřebního zboží, je Poskytovatel služby povinen vrátit Spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů po neúčinném uplynutí třicetidenní lhůty pro nápravu.

8.14. Kdy je společnost osvobozena od záruční povinnosti?

Poskytovatel služeb je zproštěn své záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že příčina vady vznikla po plnění. Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu stejné závady nemůžete souběžně uplatňovat nárok na záruku na příslušenství a na záruku, ani nárok na záruku na výrobek a záruku současně.

8.15 Poskytovatel služby nemá záruku nad rámec záruční doby (odborně předpokládaná životnost) na škody způsobené přirozeným opotřebením/zastaráním.

8.16. Poskytovatel služby rovněž nenese odpovědnost za jakoukoliv záruku nebo garanci za škody způsobené nesprávným nebo neopatrným zacházením po přechodu nebezpečí škody, nadměrným používáním, jinými než uvedenými dopady nebo jiným neúčelovým použitím produktů.

8.17. Uplatní-li spotřebitel do tří pracovních dnů od koupě (zprovoznění) požadavek na výměnu z důvodu poruchy spotřebního zboží, je poskytovatel služeb povinen spotřebitelský výrobek vyměnit, pokud porucha brání zamýšlenému použití.

POSTUP V PŘÍPADĚ REKLAMACE ZÁRUKY (V PŘÍPADĚ UŽIVATELŮ POVAŽOVANÝCH ZA SPOTŘEBITELE)
9.1. Ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikatelem se ujednání stran nesmí odchýlit od ustanovení předpisu v neprospěch spotřebitele.

9.2. Povinností Spotřebitele je prokázat uzavření smlouvy (fakturou nebo i jen účtenkou).

9.3. Náklady související s plněním záruční povinnosti nese Poskytovatel služby (§ 6:166 občanského zákoníku).

9.4. Poskytovatel služby je povinen pořídit záznam o záruce nebo reklamaci nahlášené Spotřebitelem.

9.5. Kopie protokolu musí být Spotřebiteli neprodleně a prokazatelně zpřístupněna.

9.6. Pokud se Poskytovatel služby nemůže při jejím nahlášení vyjádřit o splnění záruční nebo záruční reklamace Spotřebitele, je povinen sdělit Spotřebiteli své stanovisko - v případě zamítnutí reklamace důvod zamítnutí a možnost obrátit se na smírčí orgán - do pěti pracovních dnů, prokazatelným způsobem.

9.7. Protokol je Poskytovatel služby povinen uchovávat po dobu tří let ode dne jeho sepsání a na požádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

9.8. Poskytovatel služeb se musí snažit provést opravu nebo výměnu maximálně do patnácti dnů. Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne 15 dnů, musí Poskytovatel služeb informovat Spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny. Informace jsou poskytovány s předchozím souhlasem Spotřebitele, a to elektronicky nebo jiným způsobem vhodným pro doložení přijetí Spotřebitelem.

RŮZNÁ USTANOVENÍ
10.1. Poskytovatel služby je oprávněn ke splnění svých povinností využít přispěvatele. Za jeho protiprávní jednání nesete plnou odpovědnost, jako byste se protiprávního jednání dopustili sami.

10.2. Pokud se některá část těchto Pravidel stane neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude tím ovlivněna platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících částí.

10.3. Pokud Poskytovatel služeb své právo podle Nařízení neuplatní, nelze neuplatnění práva považovat za vzdání se tohoto práva. Vzdání se jakéhokoli práva je platné pouze tehdy, je-li výslovně uvedeno v písemné formě. Skutečnost, že Poskytovatel služeb jednorázově striktně nedodrží podstatnou podmínku nebo ustanovení Pravidel, neznamená, že se vzdává trvat na striktním dodržování dané podmínky nebo ustanovení i v budoucnu.

10.4. Poskytovatel služby a uživatel se snaží své spory urovnat smírnou cestou.

10.5. Strany potvrzují, že internetový obchod Poskytovatele služeb funguje v Maďarsku a že se zde také provádí jeho údržba. Vzhledem k tomu, že stránky lze navštívit i z jiných zemí, uživatelé výslovně berou na vědomí, že ve vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem služeb je rozhodným právem maďarské právo. Je-li uživatelem spotřebitel, Pp. Pro spory z této smlouvy proti Spotřebiteli je podle § 26 odst. 1 výlučně příslušný soud v místě bydliště žalovaného (spotřebitele).

10.6. Poskytovatel služeb neuplatňuje odlišné všeobecné podmínky přístupu pro přístup k produktům v internetovém obchodě z důvodů souvisejících se státní příslušností, místem bydliště či sídlem Uživatele.

10.7. Poskytovatel služeb neuplatňuje – s ohledem na způsoby platby, které přijímá – na platební operaci odlišné podmínky z důvodů souvisejících se státní příslušností Uživatele, místem bydliště nebo místa usazení, místem účtu platebního účtu, místem usazení poskytovatele platebních služeb nebo místo vydání platebního prostředku nahrazujícího hotovost v rámci Evropské unie z důvodu

10.8. Poskytovatel služeb dodržuje nařízení 2006/2004/ES a (EU) 2017/2394 o přijímání opatření proti neodůvodněným omezením obsahu na základě území a jiným formám diskriminace na základě národnosti zákazníka, místa bydliště nebo místa usazení, jakož i as 2009/22 /NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302, kterým se mění směrnice ES.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE (V PŘÍPADĚ UŽIVATELŮ POVAŽENÝCH ZA SPOTŘEBITELE)
11.1. Cílem poskytovatele služeb je splnit všechny zakázky ve vhodné kvalitě, k naprosté spokojenosti zákazníka. Pokud má Uživatel stále nějaké stížnosti týkající se smlouvy nebo jejího plnění, může svou stížnost sdělit na výše uvedené telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo dopisem.

11.2. Poskytovatel služeb ústní stížnost neprodleně prošetří a v případě potřeby ji zjedná. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace, nebo není okamžité prošetření reklamace možné, Poskytovatel služeb neprodleně zaznamená reklamaci a své stanovisko k ní a její kopii předá zákazníkovi.

11.3. Poskytovatel služeb odpoví na písemnou stížnost písemně do 30 dnů. Své stanovisko k zamítnutí stížnosti odůvodňuje. Zápis o reklamaci a kopii odpovědi uchovává Poskytovatel služby po dobu 3 let a předkládá je na vyžádání kontrolním orgánům.

11.4. Dovolujeme si Vás informovat, že pokud bude Vaše stížnost zamítnuta, můžete se svou stížností zahájit postup úředního nebo smírčího orgánu, a to následovně:

11.5. Spotřebitel může podat stížnost u Úřadu pro ochranu spotřebitele:

Fgytv. 45/A. Odstavce (1)-(3) § 387/2016 o ustanovení orgánu pro ochranu spotřebitele. (XII. 2.) Na základě nařízení vlády vystupuje jako obecný orgán ochrany spotřebitele úřad vlády: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. V případě reklamace má Spotřebitel možnost obrátit se na smírčí orgán, jehož kontaktní údaje naleznete zde:

Smírčí rada okresu Baranya

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonní číslo: (72) 507-154; (20) 283-3422

Číslo faxu: (72) 507-152

Prezident: Dr. Ferenc Bércesi

Webová adresa: www.baranyabekeltetes.hu

E-mailová adresa: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.huSmírčí rada župy Bács-Kiskun

Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Poštovní adresa: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonní číslo: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Číslo faxu: (76) 501-538

Předsedkyně: Dr. Zsuzsanna Horváth

Webová adresa: www.bacsbekeltetes.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@bacsbekeltetes.huSmírčí rada župy Békés

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonní číslo: (66) 324-976

Číslo faxu: (66) 324-976

Prezident: Dr. László Bagdi

Adresa webové stránky: www.bmkik.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@bmkik.huSmírčí rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonní číslo: (46) 501-091 (nové případy); 501-871 (nevyřízené případy)

Předseda: Dr. Péter Tulipán

Adresa webové stránky: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@bokik.huBudapešťská smírčí rada

Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.

Telefonní číslo: (1) 488-2131

Číslo faxu: (1) 488-2186

Předsedkyně: Dr. Éva Veronika Inzelt

Adresa webu: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu

Smírčí rada župy Csongrád-Csanád

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonní číslo: (62) 554-250/118 ext

Číslo faxu: (62) 426-149

Prezident: Dr. Károly Horváth

Webová adresa: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mailová adresa: bekelteto.testulet@csmkik.huSmírčí rada župy Fejér

Adresa: Hosszúséta tér 4-6, 8000 Székesfehérvár.

Telefonní číslo: (22) 510-310

Číslo faxu: (22) 510-312

Předseda: Dr. József Vári Kovács

Webová adresa: www.bekeltetesfejer.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.huSmírčí rada župy Győr-Moson-Sopron

Adresa: Szent István út 10/a, 9021 Győr.

Telefonní číslo: (96) 520-217

Prezident: Dr. Beáta Bagoly

Adresa webu: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mailová adresa: bekeltetotestulet@gymskik.huSmírčí rada župy Hajdú-Bihar

Sídlo: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Místo správy: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonní číslo: (52) 500-710; (52) 500-745

Číslo faxu: (52) 500-720

Předseda: Dr. Zsolt Hajnal

Adresa webu: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mailová adresa: bekelteto@hbkik.huSmírčí rada okresu Heves

Poštovní adresa: 3300 Eger, Pf. 440.

Zákaznický servis: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. přízemí

Telefonní číslo: (36) 416-660/externí 105 Číslo faxu: (36) 323-615

Prezident: Dr. István Gondos

Webová adresa: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mailová adresa: bekeltetes@hkik.huSmírčí rada župy Jász-Nagykun-Szolnok

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. podlaha

Telefonní číslo: (20) 373-2570

Číslo faxu: (56) 370-005

Předseda: Dr. Lajkóné dr. Směj se Judith

Webová adresa: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mailová adresa: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.huSmírčí rada župy Komárom-Esztergom

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonní číslo: (34) 513-010

Číslo faxu: (34) 316-259

Prezident: Dr. Gabriella Bures

Webová adresa: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mailová adresa: bekeltetes@kemkik.hu

Smírčí rada župy Nógrád

Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonní číslo: (32) 520-860

Číslo faxu: (32) 520-862

Prezident: Dr. Erik Pongó

Adresa webu: www.nkik.hu

E-mailová adresa: nkik@nkik.huSmírčí rada župy Pest

Sídlo: 1055 Budapešť, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Poštovní adresa: 1364 Budapešť, Pf.: 81

Telefonní číslo: (1)-269-0703

Číslo faxu: (1)- 269-0703

Předseda: Dr. Pál Koncz

Webová adresa: www.panaszrendezes.hu

E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.huSmírčí rada okresu Somogy

Adresa: Anna utca 6, 7400 Kaposvár.

Telefonní číslo: (82) 501-000

Číslo faxu: (82) 501-046

Prezident: Dr. Imre Csapláros

Webová adresa: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mailová adresa: skik@skik.huSmírčí rada župy Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonní číslo: (42) 420-180

Číslo faxu: (42) 420-180

Prezident: Dr. Görömbeiné Katalin Balmaz

Webová adresa: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.huSmírčí rada župy Tolna

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonní číslo: (74) 411-661; (30) 664-2130

Číslo faxu: (74) 411-456

Předsedkyně: Gréta Mónus

Adresa webové stránky: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mailová adresa: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.huSmírčí rada župy Vas

Zákaznický servis: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonní číslo: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Číslo faxu: (94) 316-936

Prezident: Dr. Zoltán Kövesdi

Webová adresa: www.vasibekelteto.hu

E-mailová adresa: pergel.bea@vmkik.huSmírčí rada župy Veszprém

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonní číslo: (88) 814-121; (88) 814-111

Číslo faxu: (88) 412-150

Předsedkyně: Dr. Klára Herjavecz

Webová adresa: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mailová adresa: info@bekeltetesveszprem.huSmírčí rada okresu Zala

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonní číslo: (92) 550-513

Číslo faxu: (92) 550-525

Předseda: Dr. Sándor Molnár

Webová adresa: www.bekelteteszala.hu

E-mailová adresa: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. Za řešení spotřebitelských sporů mimo soudní řízení je odpovědná smírčí komise. Úkolem smírčí rady je pokusit se dosáhnout dohody mezi stranami za účelem urovnání spotřebitelského sporu a v případě neúspěchu ve věci rozhodne tak, aby byla zajištěna jednoduchá, rychlá, efektivní a nákladově úsporné vymáhání práv spotřebitelů. Na žádost spotřebitele nebo poskytovatele služeb poskytuje smírčí orgán poradenství o právech a povinnostech spotřebitele.

11.8. V případě přeshraničního spotřebitelského sporu souvisejícího s online kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytování služeb online - Fgytv. s přihlédnutím k pravidlům příslušnosti definovaným v § 20 - může jednat smírčí rada provozovaná všemi okresními (hlavními) obchodními a průmyslovými komorami.

11.9. V případě stížnosti může Spotřebitel využít platformu EU pro řešení sporů online. Používání platformy vyžaduje jednoduchou registraci v systému Evropské komise kliknutím zde. Poté může spotřebitel po přihlášení podat svou stížnost prostřednictvím internetové stránky, která má následující adresu: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Poskytovatel služeb má povinnost spolupracovat při postupu smírčí rady. V rámci toho musíte zaslat svou odpověď smírčí radě a zajistit účast osoby oprávněné k uzavření smíru na jednání. V případě, že sídlo nebo místo společnosti není zapsáno v kraji komory, která provozuje územně příslušnou smírčí radu, rozšiřuje se povinnost společnosti spolupracovat na nabídku možnosti uzavření písemné smlouvy dle potřeb Spotřebitele.

11.11. Pokud se Spotřebitel neobrátí na smírčí orgán nebo pokud řízení nevede k výsledku, má Spotřebitel možnost obrátit se na soud za účelem urovnání soudního sporu. Žaloba musí být zahájena žalobním návrhem, ve kterém musí být uvedeny tyto informace:
• soud prvního stupně;
• jméno, místo bydliště a právní postavení stran a zástupců stran;
• předložení práva být uplatněno, skutečností, na nichž je založeno, a jejich důkazů;
• údaje, z nichž lze určit příslušnost a příslušnost soudu;
• definitivní žádost o soudní rozhodnutí.
Dokument nebo kopie dokumentu, jehož obsah je označován jako důkaz, musí být připojen k žalobnímu návrhu.

12. AUTORSKÁ PRÁVA
12.1. Vzhledem k tomu, že https://www.vasbutor.hu/ jako webová stránka je považována za dílo chráněné autorským právem, je zakázáno stahovat (duplikovat) obsah vyskytující se na https://www.vasbutor.hu/ nebo jakoukoli jeho část, dále jej přenášet veřejně, nebo jinak využívat elektronické ukládání, zpracování a prodej bez písemného souhlasu Poskytovatele služby. Uživatel si zároveň může bez podmínek a omezení stáhnout Všeobecné obchodní podmínky a informace o správě dat a uložit je v jakékoli podobě.

12.2. Jakýkoli materiál z webu https://www.vasbutor.hu/ a jeho databáze lze převzít pouze s odkazem na danou webovou stránku, a to i s písemným souhlasem.

12.3.. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva ke všem prvkům své služby, svým doménovým jménům, sekundárním doménovým jménům s nimi vytvořeným a svým internetovým reklamním plochám.

12.4. Je zakázáno upravovat nebo zpětně analyzovat obsah webových stránek https://www.vasbutor.hu/ nebo některé jejich části; stanovení uživatelských ID a hesel nečestným způsobem; používání jakékoli aplikace, kterou lze použít k úpravě nebo indexování webové stránky https://www.vasbutor.hu/ nebo jakékoli její části.

12.5. Název https://www.vasbutor.hu/ je chráněn autorským právem, kromě odkazů jej lze použít pouze s písemným souhlasem Poskytovatele služby.

12.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě použití bez licence má Poskytovatel služby nárok na pokutu. Výše pokuty je 60 000 HUF brutto za obrázek a 20 000 HUF brutto za slovo Uživatel bere na vědomí, že tato klauzule o sankcích není přehnaná, a prohlíží stránky s ohledem na tuto skutečnost. V případě porušení autorských práv uplatňuje Poskytovatel služby notářské ověření, jehož výše je rovněž účtována porušujícímu uživateli.

13. OCHRANA DAT
Informace o správě dat webových stránek jsou k dispozici na následující stránce: https://www.vasbutor.hu/adatvedelmi-szabalyzat


Budapešť, 4. ledna 2022.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího.

Vzor Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a vraťte pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)Komu: Bontour Hungary Kft., poštovní adresa: 1174 Budapest, Régivám köz 4, info@vashome.cz, +420228882286Já, níže podepsaný, prohlašuji, že využívám své právo na odstoupení/zrušení prodeje následujících produktů:Datum objednávky / datum přijetí:Jméno spotřebitele (spotřebitelů):Adresa spotřebitele(ů):Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě písemného oznámení):Datum: