OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

/ Zásady a poučení o ochraně osobních údajů

poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávání osobních údajů od dotčené osoby a poučení o cookies Internetového obchodu www.vashome.cz
 /

 

BONTOUR HUNGARY Kft. (dále jen: poskytovatel služeb, správce údajů) předkládá následující informace.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení 95/46/ES (obecné Nařízení o ochraně osobních údajů) (duben 2016) 27.), poskytujeme následující informace.

Změny zásad vstoupí v platnost zveřejněním na výše uvedené adrese.

Správce údajů a jeho kontaktní údaje:

Název: BONTOUR HUNGARY Kft.

Régivám köz 4, Budapešť, 1174, Maďarsko

E-mail: info@vashome.cz

Telefon: +420228882286

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:


Název: BONTOUR HUNGARY Kft.

Régivám köz 4, Budapešť, 1174, Maďarsko

E-mail: info@vashome.cz

Telefon: +420228882286

Definice pojmů

1. „osobní údaje“: jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); fyzickou osobu lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na základě jednoho či více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální oblasti. totožnost fyzické osoby, kterou lze identifikovat;
2. „správa dat“: jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo datovými soubory automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, segmentace, ukládání, transformace nebo změna, dotaz, náhled, použití, komunikace přenos, distribuci nebo jinak zpřístupněním, koordinací nebo připojením, omezením, vymazáním nebo zničením;
3. „správce údajů“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky správy údajů stanoveny právem EU nebo členského státu, správce údajů nebo zvláštní aspekty týkající se určení správce údajů mohou být určeny také právem EU nebo členského státu;
4. „zpracovatel údajů“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů;
5. „příjemce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému nebo kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu. Orgány veřejné moci, které mají přístup k osobním údajům v souladu s právem EU nebo členského státu v rámci individuálního vyšetřování, se nepovažují za příjemce; správa uvedených údajů těmito veřejnými orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely správy údajů;
6. „souhlas subjektu údajů“: dobrovolné, konkrétní a jasné prohlášení vůle subjektu údajů založené na adekvátních informacích, se kterým subjekt údajů uvede prohlášením nebo úkonem jasně vyjadřujícím potvrzení, že dává svůj souhlas na zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
7. „incident ochrany údajů“: porušení zabezpečení, které má za následek náhodné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění nebo neoprávněný přístup k osobním údajům, které se přenášejí, uchovávají nebo s nimi jinak nakládá.

Zásady nakládání s osobními údaji

Osobní data:

 1. nakládání s ním musí být prováděno zákonným a spravedlivým způsobem a také transparentním způsobem pro subjekt údajů („zákonnost, spravedlivý postup a transparentnost“);
 2. být shromažďovány pouze pro konkrétní, jasné a legitimní účely a nemělo by se s nimi nakládat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; v souladu s čl. 89 odst. 1 se další zpracování údajů za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely nepovažuje za neslučitelné s původním účelem („omezení účelu“);
 3. musí být vhodné a relevantní pro účely správy údajů a musí být omezeny na to, co je nezbytné („úspora údajů“);
 4. musí být přesné a v případě potřeby aktuální; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k okamžitému vymazání nebo opravě osobních údajů, které jsou nepřesné pro účely zpracování údajů („přesnost“);
 5. jeho uchovávání musí probíhat ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů správy osobních údajů; osobní údaje lze uchovávat po delší dobu pouze v případě, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 89 odst. 1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, práva subjekty údajů a za předpokladu provedení vhodných technických a organizačních opatření nezbytných k ochraně vašich svobod („omezená skladovací kapacita“);
 6. musí být nakládáno tak, aby bylo zajištěno přiměřené zabezpečení osobních údajů uplatněním vhodných technických nebo organizačních opatření, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením údajů („integrita a důvěrnost“).

Správce údajů je odpovědný za dodržování výše uvedeného a musí být také schopen toto dodržování prokázat („odpovědnost“).

Správa dat

Správa dat souvisejících s provozem internetového obchodu

 1. Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data

Účel správy dat

Uživatelské jméno

Identifikace, umožnění registrace.

Heslo

Slouží pro bezpečný přístup k uživatelskému účtu.

Příjmení a jméno

Je nutný pro navazování kontaktu, nákupy a vystavování právních faktur.

Emailová adresa

Udržování kontaktu.

Telefonní číslo

Zůstat v kontaktu, efektivněji vyjednávat otázky související s fakturací nebo dodáním.

Fakturační jméno a adresa

Vystavení řádné faktury, jakož i vytvoření smlouvy, definování jejího obsahu, její úprava, sledování jejího plnění, fakturace výsledných poplatků a uplatňování souvisejících nároků.

Jméno a adresa doručení

Umožnění doručení k domu.

Datum nákupu/registrace

Provedení technické operace.

IP adresa v době nákupu/registrace

Provedení technické operace.

 

Uživatelské jméno ani e-mailová adresa nemusí obsahovat osobní údaje.

2. Rozsah zainteresovaných stran: Všechny zainteresované strany registrované/zakoupené na webových stránkách internetového obchodu.

3. Doba správy dat, lhůta pro výmaz dat: Ihned po zrušení registrace. Na základě čl. 19 GDPR správce údajů elektronicky informuje subjekt údajů o vymazání jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů. Pokud se žádost subjektu údajů o výmaz týká i jím poskytnuté e-mailové adresy, správce údajů po poskytnutí informace také e-mailovou adresu vymaže. S výjimkou účetních dokladů, protože tyto údaje musí být na základě § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví uchovávány po dobu 8 let.

Účetní doklady přímo i nepřímo podporující vedení účetnictví (včetně účetních knih, analytických a detailních záznamů) musí být uchovávány v čitelné podobě po dobu nejméně 8 let způsobem, který lze získat odkazem na účetní záznamy.

4. Osoba případných správců údajů oprávněná k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: S osobními údaji mohou v souladu s výše uvedenými zásadami nakládat pracovníci prodeje a marketingu správce údajů.

5. Popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů:

 • Subjekt údajů může požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, a
 • můžete vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, jakož i
 • subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a souhlas kdykoli odvolat. 

6. Subjekt údajů může iniciovat přístup k osobním údajům, jejich výmaz, úpravu nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování údajů následujícími způsoby:

 • poštou na adrese Régivám köz 4, 1174 Budapest,
 • prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@vashome.cz,
 • telefonicky na čísle +420228882286.

Právní základ pro správu dat:
7.1 GDPR 6 odst. 1 čl. písm. b),
7.2 CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb souvisejících s informační společností. Zákon (dále: Elkerův zákon) 13/A. Oddíl (3):
Za účelem poskytování služby může poskytovatel služby zpracovávat osobní údaje, které jsou technicky nezbytně nutné pro poskytování služby. Pokud jsou ostatní podmínky shodné, musí poskytovatel služby zvolit a v každém případě provozovat nástroje používané při poskytování služeb souvisejících s informační společností tak, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro poskytování služba a plnění dalších cílů vymezených v tomto zákoně je nezbytné, ale i v tomto případě pouze v rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.
7.3 V případě vystavení faktury v souladu s účetní legislativou čl. 6 odst. 1 písm. c).
7.4 V případě vymáhání nároků ze smlouvy z roku 2013 o občanském zákoníku zákon V. podle § 6:21  5 let.

6:22 § [Promlčení]

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, promlčují se nároky do pěti let.

(2) Promlčecí lhůta začíná běžet splatností pohledávky.

(3) Dohoda o změně promlčecí doby musí mít písemnou formu.

(4) Dohoda vylučující promlčecí lhůtu je neplatná. 

Informujeme vás, že 

 • správa dat je nezbytná pro plnění smlouvy.
 • jste povinni poskytnout osobní údaje, abychom mohli vyřídit vaši objednávku.
 • neposkytnutí údajů bude mít za následek, že nebudeme moci zpracovat vaši objednávku.

Zoznam tretích subjektov - sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby:

Doprava

1. Činnost zajišťovaná zpracovatelem údajů: Doručování produktů, doprava
2. Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Jméno správce údajů: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Sídlo: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

E-mailová adresa: adatvedelem@gls-hungary.com

Poštovní adresa: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Jméno pověřence pro ochranu osobních údajů: dr. Voják Rita

Kontakt: adatvedelem@gls-hungary.com

3. Skutečnost správy dat, rozsah spravovaných dat: Doručovací jméno, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
4. Rozsah zainteresovaných stran: Všechny zainteresované strany požadující doručení domů.
5. Účel správy dat: Doručení objednaného produktu až k Vám domů.
6. Doba správy dat, lhůta pro vymazání dat: Trvá do dokončení dodávky domů.
7. Právní základ pro zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 písm. b).

Poskytovatel hostingu

Činnost zajišťovaná zpracovatelem dat: Služba úložiště
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Jméno správce údajů: Shopify International Ltd.
Sídlo: Irsko
E-mailová adresa: privacy@shopify.com
Skutečnost správy údajů, rozsah spravovaných údajů: Veškeré osobní údaje poskytnuté subjektem údajů.
Rozsah zainteresovaných stran: Všechny zainteresované strany, které web používají.
Účel správy dat: Zpřístupnění webu a jeho řádné provozování.
Doba správy dat, lhůta pro výmaz dat: Správa dat trvá do ukončení smlouvy mezi správcem dat a poskytovatelem úložiště nebo do žádosti o výmaz adresované poskytovateli úložiště subjektem údajů.
Právní základ pro zpracování údajů: čl. 6 odst.1 písm. c) a f) a Zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb souvisejících s informační společností 13/A. § (3) 

Příjemci, se kterými jsou osobní údaje sdělovány (Přenos údajů):

Online Platba

1. Činnost prováděná Příjemcem: Online platba
2. Jméno příjemce a kontaktní údaje:
 • Jméno správce údajů: OTP Mobil Kft.
 • Sídlo: 1093 Budapešť, Közraktár u. 30-32.
 • Poštovní adresa: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
3. Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: Fakturační údaje, jméno, e-mailová adresa

4. Rozsah zúčastněných stran: Všechny zúčastněné strany, které se rozhodnou platit na webových stránkách.
5. Účel správy dat: Zpracování online plateb, potvrzování transakcí a sledování podvodů pro ochranu uživatelů
6. Doba správy dat, lhůta pro vymazání dat: Trvá do dokončení online platby.
7. Právní základ pro zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 bod b) GDPR. Zpracování údajů je nezbytné pro online platbu na žádost subjektu údajů.
8. Práva subjektu údajů:

 • Můžete se informovat o podmínkách správy dat,
 • Máte právo získat zpětnou vazbu od správce údajů, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a máte právo na přístup ke všem informacím souvisejícím se zpracováním údajů.
 • Máte právo obdržet své osobní údaje v segmentovaném, široce používaném, strojově čitelném formátu.
 • Máte právo na to, abychom na vaši žádost bez zbytečného odkladu opravili vaše nepřesné osobní údaje.

Správa cookies

 1. Soubory cookie typické pro internetové obchody jsou tzv. „cookie používané pro heslem chráněnou relaci“, „cookies potřebné pro nákupní košík“ a „bezpečnostní soubory cookie“, jejichž použití nevyžaduje předchozí souhlas subjektů údajů.
 2. Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: Jedinečné identifikační číslo, data, časy
 3. Rozsah zainteresovaných stran: Všechny zainteresované strany navštěvující webovou stránku.
 4. Účel správy dat: Identifikace uživatelů, registrace „nákupního košíku“ a sledování návštěvníků.
 5. Doba správy dat, lhůta pro vymazání dat:

Typ souboru cookie

Právní základ pro správu dat

Manipulace s daty

Řízený datový kruh

Soubory cookie (session)

 

Zákon CVIII. z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a služeb informační společnosti (Elkertv.) 13/A. § (3)

Doba do uzavření příslušného návštěvnického pracovního chodu 

connect.sid

 

 

6. Osoba případných správců údajů oprávněných k přístupu k údajům: Správce nespravuje osobní údaje pomocí souborů cookie.
7. Popis práv subjektů údajů na zpracování údajů: Subjekt údajů má možnost smazat soubory cookie v nabídce Nástroje/Nastavení prohlížečů, obvykle v nastavení položky nabídky Ochrana údajů.
8. Právní základ pro správu údajů: Souhlas subjektu údajů se nevyžaduje, pokud jediným účelem použití souborů cookie je přenos informací prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo pokud je poskytovatel služby nezbytně potřebuje k poskytování služby související s informační společností, kterou konkrétně požaduje předplatitelem nebo uživatelem.

 

Používání sledování konverzí Google Adwords

 1. Správce údajů používá online reklamní program s názvem „Google AdWords“ a v jeho rámci také využívá službu sledování konverzí společnosti Google. Sledování konverzí Google je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Když uživatel vstoupí na webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, uloží se do jeho počítače soubor cookie potřebný pro sledování konverzí. Platnost těchto cookies je omezená a neobsahují žádné osobní údaje, takže podle nich nelze Uživatele identifikovat.
 3. Když uživatel prohlíží určité stránky webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google i správce údajů vidí, že uživatel klikl na reklamu.
 4. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie, takže jej nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.
 5. Informace – získané pomocí souborů cookie pro sledování konverzí – slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky, kteří si zvolí sledování konverzí AdWords. Klienti jsou tak informováni o počtu uživatelů, kteří kliknou na jejich reklamu a jsou přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostanou se však k informacím, které by mohly identifikovat kteréhokoli uživatele.
 6. Pokud se nechcete účastnit sledování konverzí, můžete to odmítnout tím, že ve svém prohlížeči zakážete instalaci souborů cookie. Poté již nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
 7. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese www.google.de/policies/privacy/

 

Používání Google Analytics

 1. Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají na váš počítač, a tím umožňují analýzu používání webové stránky navštívené Uživatelem.
 2. Informace vytvořené pomocí souborů cookie souvisejících s webovou stránkou používanou Uživatelem jsou obvykle odesílány a ukládány na jeden ze serverů společnosti Google v USA. Aktivací IP anonymizace na webu Google předem zkrátí IP adresu Uživatele v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 3. Celá IP adresa je přenášena na server Google v USA a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google tyto informace používat k vyhodnocení toho, jak uživatel web používal, k přípravě zpráv souvisejících s aktivitou webu pro provozovatele webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu.
 4. V rámci Google Analytics se IP adresa přenášená prohlížečem Uživatele neslučuje s jinými údaji Google. Uživatel může ukládání cookies zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být všechny funkce tohoto webu plně využitelné. Můžete také zabránit společnosti Google shromažďovat a zpracovávat údaje o používání webových stránek Uživatele (včetně IP adresy) prostřednictvím souborů cookie stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu.  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Newsletter, činnost DM

1.  O základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti XLVIII. z roku 2008 Uživatel může dle § 6 Zákona udělit předem a výslovný souhlas s tím, aby se s jeho reklamními nabídkami a jinou korespondencí obracel na Poskytovatele služby na kontaktní údaje uvedené při registraci.
2. Zákazník může dále s ohledem na ustanovení těchto informací udělit Poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů nezbytných pro zasílání reklamních nabídek.
3. Poskytovatel služby nezasílá nevyžádaná reklamní sdělení a Uživatel se může ze zasílání nabídek bezplatně bez omezení a zdůvodnění odhlásit.  Poskytovatel služby v tomto případě vymaže ze své evidence veškeré osobní údaje nezbytné pro zasílání reklamních sdělení a nekontaktuje Uživatele s dalšími reklamními nabídkami. Uživatelé se mohou odhlásit z odběru reklam kliknutím na odkaz ve zprávě.
4. Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data

Účel správy dat

Jméno, e-mailová adresa.

Identifikace, umožnění přihlášení k odběru newsletteru.

Datum přihlášení

Provedení technické operace.

IP adresa v době registrace   

Provedení technické operace.

 
5. Rozsah zainteresovaných stran: Všechny zainteresované strany, které odebírají newsletter.
6. Účel správy dat: zasílání elektronických zpráv obsahujících reklamu (e-mail, SMS, push zpráva) dotčené osobě, poskytování informací o aktuálních informacích, produktech, akcích, nových funkcích apod.
7. Doba správy údajů, lhůta pro výmaz údajů: správa údajů trvá do odvolání souhlasu, tedy do odhlášení.
8. Osoba případných správců údajů oprávněná k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: S osobními údaji mohou v souladu s výše uvedenými zásadami nakládat pracovníci prodeje a marketingu správce údajů.
9. Popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů:
 • Subjekt údajů může požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, a
 • můžete vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, jakož i
 • subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a souhlas kdykoli odvolat.
10. Subjekt údajů může iniciovat přístup k osobním údajům, jejich výmaz, úpravu nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování údajů následujícími způsoby:
- poštou na adrese Régivám köz 4, 1174 Budapest,
- e-mailem na info@vashome.cz,
- telefonicky na čísle +420228882286.
11. Dotyčná osoba se může z odběru newsletteru kdykoli bezplatně odhlásit.
12. Právní základ pro správu údajů: souhlas subjektu údajů, body a) af) čl. 6 odst. 1 a XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomických reklamních aktivit. § 6 odst. 5 zákona:
Zadavatel reklamy, poskytovatel inzertní služby, případně vydavatel inzerce - v rozsahu uvedeném v souhlasu - vede evidenci osobních údajů osob, které k tomu souhlas udělily. S údaji zaznamenanými v tomto registru - týkající se příjemce inzerátu - lze do jeho odvolání nakládat pouze v souladu se souhlasným prohlášením a lze je předávat třetím osobám pouze s předchozím souhlasem dotčené osoby.
13. Informujeme vás, že 
 • správa dat je založena na vašem souhlasu.
 • musíte poskytnout osobní údaje, pokud od nás chcete dostávat newsletter.
 • neposkytnutí údajů bude mít za následek, že vám nebudeme moci zasílat newsletter.

Vyřizování stížností

1. Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

 

 

Osobní data

 

 

Účel správy dat

Příjmení a jméno

Identifikace, kontakt.

Emailová adresa

Udržování kontaktu.

Telefonní číslo

Udržování kontaktu.

Fakturační jméno a adresa

Identifikace, vyřizování námitek kvality, dotazů a problémů vzniklých v souvislosti s objednanými produkty.

 

2. Rozsah zainteresovaných stran: Všechny zainteresované strany, které nakupují na webových stránkách internetového obchodu a stěžují si na kvalitu.
3. Doba správy údajů, lhůta pro výmaz údajů: Kopie zápisů, opisy a odpověď na námitku pořízená v CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17/A. § (7) musí být uchovávány po dobu 5 let.
4. Osoba případných správců údajů oprávněná k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: S osobními údaji mohou v souladu s výše uvedenými zásadami nakládat pracovníci prodeje a marketingu správce údajů.
5. Popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů:

 • Subjekt údajů může požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, a
 • můžete vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, jakož i
 • subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a souhlas kdykoli odvolat.

6. Subjekt údajů může iniciovat přístup k osobním údajům, jejich výmaz, úpravu nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování údajů následujícími způsoby:
- poštou na adrese Régivám köz 4, 1174 Budapest,
- e-mailem na info@vashome.cz,
- telefonicky na čísle +420228882286.

7. Právní základ pro správu údajů: čl. 6 odst. 1 písm. c) a CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17/A. (7) §
8. Informujeme vás, že

 • poskytování osobních údajů je založeno na smluvním závazku.
 • zpracování osobních údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy.
 • musíme poskytnout osobní údaje, abychom mohli vyřídit vaši stížnost.
 • Neposkytnutí údajů bude mít za následek, že nebudeme moci vyřídit vaši stížnost.

Komunitní stránky

 1. Skutečnost sběru dat, rozsah zpracovávaných dat: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atd. jméno registrované na stránkách sociálních sítí a veřejný profilový obrázek uživatele.
 2. Rozsah zainteresovaných stran: Všechny zainteresované strany, které se zaregistrovaly na Facebooku/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atd. na sociálních sítích a „lajkovali“ web.
 3. Účel shromažďování údajů: Podporovat sdílení nebo „lajkování“ určitých prvků obsahu, produktů, propagace nebo samotné webové stránky na stránkách sociálních sítí.
 4. Doba trvání správy údajů, lhůta pro vymazání údajů, totožnost případných správců údajů oprávněných k přístupu k údajům a popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů: Subjekt údajů může najít informace o zdroj dat, jejich správu, způsob přenosu a právní základ na dané stránce sociální sítě. Správa dat probíhá na stránkách sociálních sítí, takže doba a způsob správy dat, stejně jako možnosti mazání a úpravy dat, se řídí předpisy příslušné sociální sítě.
 5. Právní základ pro správu údajů: dobrovolný souhlas dotčené osoby se zpracováním jejích osobních údajů na stránkách sociálních sítí. 

 

Vztahy se zákazníky a další správa dat

 1. Vyskytne-li se při používání našich služeb správy údajů otázka nebo pokud má subjekt údajů problém, můžete správce údajů kontaktovat způsoby uvedenými na webových stránkách (telefon, e-mail, stránky sociálních sítí atd.).
 2. Správce zpracovává přijaté e-maily, zprávy, po telefonu, na Facebooku atd. poskytnuté údaje spolu se jménem a e-mailovou adresou zájemce, jakož i další dobrovolně poskytnuté osobní údaje budou vymazány maximálně po 2 letech ode dne datové komunikace.
 3. Při shromažďování údajů poskytujeme informace o správě dat, které nejsou uvedeny v těchto informacích.
 4. Poskytovatel služeb je povinen poskytovat informace, sdělovat a předávat údaje a zpřístupňovat dokumenty v případě mimořádného úředního dotazu nebo v případě dotazu jiných orgánů na základě zmocnění zákona.
 5. Poskytovatel služeb v těchto případech poskytuje osobní údaje žadateli - pokud přesně stanovil účel a rozsah údajů - pouze v rozsahu a rozsahu, který je nezbytně nutný k dosažení účelu žádosti.

 

Práva subjektů údajů


1. Právo přístupu
Máte právo získat zpětnou vazbu od správce údajů, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování údajů probíhá, máte právo získat přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v nařízení.

2. Právo na opravu
Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účel správy údajů máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz
Máte právo požadovat, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje, a správce údajů je povinen za určitých podmínek vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

4. Právo být zapomenut
Pokud správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby správce údajů informoval, že jste osobní údaje požádali v otázce smazání odkazů nebo duplikátů těchto osobních údajů.

5. Právo na omezení zpracování údajů
Máte právo, aby správce údajů na vaši žádost omezil zpracování údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
 • Popíráte přesnost osobních údajů, v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která správci umožňuje zkontrolovat přesnost osobních údajů;
 • zpracování údajů je nezákonné a vznesete námitku proti vymazání údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití;
 • správce osobních údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely správy údajů, ale Vy je požadujete k předložení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků;
 • vznesl jste námitku proti zpracování údajů; v tomto případě se omezení vztahuje na dobu, než bude zjištěno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

6. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje o vás, které jste poskytli správci údajů, v segmentovaném, široce používaném, strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž by vám údaje bránily správce, který vám osobní údaje poskytl (...)

7. Právo protestovat
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany (...), včetně profilování na základě výše uvedených ustanovení, z důvodů souvisejících s vaší vlastní situací.

8. Námitka v případě přímého získávání obchodních příležitostí
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého získávání obchodních příležitostí, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tento účel, včetně profilování, pokud souvisí s přímým získáváním obchodní činnosti. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro přímé obchodní účely, pak již nesmí být osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování
Máte právo na to, aby se na vás nevztahoval rozsah rozhodnutí založeného výhradně na automatizované správě údajů, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by se vás v podobném rozsahu dotklo.

Předchozí odstavec se nepoužije, pokud rozhodnutí:

 • Je nutné uzavřít nebo splnit smlouvu mezi vámi a správcem údajů;
 • umožňuje to právo EU nebo členského státu platné pro správce údajů, které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů; posedlost
 • Je založeno na vašem výslovném souhlasu.

 

Termín akce

Správce údajů vás bude informovat o opatřeních přijatých na základě výše uvedených žádostí bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 1 měsíce od obdržení žádosti.

V případě potřeby lze tuto dobu prodloužit o 2 měsíce. Správce údajů vás bude informovat o prodloužení lhůty s uvedením důvodů zpoždění do 1 měsíce od obdržení žádosti.

Pokud správce údajů na základě vaší žádosti nepřijme opatření, bude vás neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informovat o důvodech nepřijetí opatření, jakož i o tom, že můžete podat stížnost u dozorového úřadu a uplatnit své právo na soudní nápravu.

Zabezpečení správy dat

Správce údajů a zpracovatel údajů zavedou vhodná technická a organizační opatření s přihlédnutím ke stavu vědy a techniky a nákladům na implementaci, jakož i k povaze, rozsahu, okolnostem a účelům správy údajů, jakož i k proměnlivé pravděpodobnosti a závažnost rizika pro práva a svobody fyzických osob. , aby byla zaručena úroveň zabezpečení údajů odpovídající míře rizika, včetně, kde je to vhodné, mimo jiné:

 1. pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 2. zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb používaných ke správě osobních údajů;
 3. v případě fyzického nebo technického incidentu schopnost včas obnovit přístup k osobním údajům a jejich dostupnost;
 4. postup pro pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti správy dat.

Informování subjektu údajů o incidentu ochrany údajů

Pokud incident ochrany údajů pravděpodobně představuje vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, správce údajů o incidentu ochrany údajů bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů.

V informacích poskytnutých subjektu údajů musí být jasně a srozumitelně popsána povaha incidentu ochrany osobních údajů a musí být uvedeno jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiné kontaktní osoby, která poskytuje dodatečné informace; musí být popsány pravděpodobné důsledky incidentu na ochranu údajů; musí být popsána opatření přijatá nebo plánovaná správcem údajů za účelem nápravy incidentu ochrany údajů, případně včetně opatření zaměřených na zmírnění jakýchkoli nepříznivých důsledků vyplývajících z incidentu ochrany údajů.

Subjekt údajů nemusí být informován, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

 • správce údajů zavedl vhodná technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla uplatněna na údaje dotčené incidentem ochrany údajů, zejména taková opatření – jako je použití šifrování – kvůli kterým jsou osobní údaje nesrozumitelné osobám, které nejsou oprávněny přístup k údajům osobních údajů;
 • po incidentu ochrany údajů správce údajů přijal dodatečná opatření, aby zajistil, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů se v budoucnu pravděpodobně nenaplní;
 • poskytování informací by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takových případech musí být subjekty údajů informovány prostřednictvím veřejně zveřejněných informací nebo musí být přijato obdobné opatření, které subjektům údajů zajistí obdobně účinné informace.

Pokud správce údajů dosud neoznámil subjektu údajů incident ochrany údajů, může dozorový orgán po zvážení, zda je pravděpodobné, že incident s ochranou údajů bude zahrnovat vysoké riziko, subjekt údajů informovat.

Nahlášení incidentu ochrany údajů úřadu

Správce údajů oznámí incident ochrany údajů příslušnému dozorovému orgánu podle článku 55 bez zbytečného odkladu, a pokud možno nejpozději do 72 hodin poté, co se o incidentu v souvislosti s ochranou údajů dozvěděl, ledaže by incident pravděpodobně nepředstavoval ohrožení práv fyzických osob a svobod. Není-li oznámení učiněno do 72 hodin, musí být rovněž připojeny důvody odůvodňující zpoždění.

Kontrola v případě povinné správy dat

Není-li doba trvání povinné správy údajů nebo pravidelného přezkumu její nezbytnosti stanovena zákonem, vyhláškou územního samosprávného celku nebo kogentním právním předpisem Evropské unie, správce údajů přezkoumá nejméně každé tři roky od zahájení o správě údajů, zda údaje zpracovávané jím nebo zpracovatelem údajů jednajícím jeho jménem nebo na jeho příkaz, zda je zpracování osobních údajů nezbytné pro dosažení účelu zpracování údajů.

Správce údajů zdokumentuje okolnosti a výsledky tohoto přezkoumání, uchovává tuto dokumentaci po dobu deseti let od ukončení přezkoumání a zpřístupní ji Úřadu na žádost Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (dále jen: Úřad) .

 

Možnost uplatnění stížnosti

Můžete podat stížnost u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací proti možnému porušení ze strany správce údajů:

Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací

1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštovní adresa: 1530 Budapešť, PO Box: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Závěrečná ustanovení

Při přípravě informací jsme dbali na následující legislativu:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení 95/46/ES (obecné Nařízení o ochraně osobních údajů) (duben 2016) 27.)
CXII z roku 2011 Zákon - o právu na sebeurčení informací a svobodě informací (dále: Infotv.)
CVIII z roku 2001 Zákon - o některých otázkách elektronických komerčních služeb a služeb souvisejících s informační společností (zejména § 13/A)
XLVII z roku 2008 zákon - o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům;
XLVIII z roku 2008 Zákon - o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamy (zejména § 6.a)
XC z roku 2005. Zákon o elektronické svobodě informací
Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikacích (konkrétně § 155.a)
16/2011. s. Stanovisko k doporučení EASA/IAB o osvědčených postupech pro behaviorální online reklamu
Doporučení Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací o požadavcích na ochranu údajů u předchozích informací

 

Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle prodávajícího.